top of page

INSPRAAK OP
VOOR-ONTWERP BESTEMMINGS
PLAN

Gemeente Mill & St. Hubert

T.a.v. College van Burgemeesters & Wethouders

Postbus 7

5360 AA   GRAVE

 

 

13 augustus 2021

 

 

Betreft: inspraak op het Bestemmingsplan verbrede reikwijdte ‘De Kuilen’ van 9 juni 2021, Rapportnummer: P03244 IMRO: NL.IMRO.0815.BPBuDeKuilen-VO01

 

Geacht college,

 

Hierbij geven wij, als Stichting Natuurgebied De Kuilen, aan dat wij de volgende punten op het bovengenoemde Bestemmingsplan De Kuilen willen inspreken. Onze punten betreffen met name de teksten in de hoofdstukken 1 t/m 5 van het bestemmingsplan. Wij willen de teksten die daarin zijn opgenomen radicaal gewijzigd zien. Wij en de inwoners zijn van mening dat de recreatieve functie extensief (en niet intensief) moet zijn, de gemeente het natuurgebied moet vergroten (en niet verkleinen) en er geen sprake mag zijn van verblijfsrecreatie in het gebied rond de plassen van De Kuilen.

Bij de ontwikkeling van de gebieds ‘visie’ en het ontbreken van participatie/inspraak daarop is de Structuurvisie ‘In duurzaam perspectief’ in het geheel niet benoemd. Als de nieuwe thema’s uit de gebieds‘visie’ nu worden opgenomen in dit bestemmingsplan zijn we als bewoners op het verkeerde been gezet.

Wij geven u daarom onderstaand onze inspraak: 

Let op: wij refereren in deze brief naar de versie van het plan zoals dit is gepubliceerd op https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0815.BPBuDeKuilen-VO01/t_NL.IMRO.0815.BPBuDeKuilen-VO01.pdf. We hebben ontdekt dat de nummering van de pagina’s daar afwijkt van het plan dat op uw website is gepubliceerd (Bestemmingsplan verbrede reikwijdte ‘De Kuilen’.pdf (gemeente-mill.nl). We refereren naar de paginanummering gebruikt in de planviewer website.

 

  1. Wij willen dat u de uitslag van onze Petitie, en dus de mening van de inwoners respecteert en die zaken die wij en de inwoners niet willen uit de teksten van het bestemmingsplan worden gehaald.

In de nieuwe Omgevingswet is participatie van burgers een vereiste. U wilt het ruimtelijke beleid beter met de leefomgeving verbinden. U geeft aan inspraak van bewoners actief te zoeken. U wilt dat bewoners gebruik maken van hun ‘right to challenge’.

Als uw burgers hebben wij ons allang en meermalen ingespannen op meerdere momenten om onze mening met u te delen.

Toch zijn er diverse documenten ontstaan (Structuurvisie, gebiedsvisie, verordening) en is een principeverzoek door de gemeente goedgekeurd die tegenstrijdig zijn aan wat de burgers willen.

Daarom hebben wij op 18 mei 2021 de petitie Red de Kuilen opgestart. Deze is inmiddels 4.391 keer (Red de Kuilen - Petities.nl) ondertekend, iedere week komen er nog steeds handtekeningen bij. Deze petitie hebben wij aan u overhandigd. In de petitie geven de bewoners van Langenboom en omgeving steun aan de mening van Stichting Natuurgebied De Kuilen dat:

  1. Commerciële exploitatie gericht op bezoekers van buiten de regio niet in het bestemmingsplan moet worden toegestaan.

  2. Natuurgebied de Kuilen in zijn huidige vorm beschermd moet worden, en focus op natuur en extensieve recreatie (wandelen, fietsen, strand, sport en spel) moet zijn.  

  3. De Kuilen geen verdienmodel moet worden om te voorkomen dat druk op het kleine gebied te groot wordt.

Op diverse plaatsen in uw gemeente hangen inmiddels grote spandoeken waarin wordt aangegeven dat bewoners geen verblijfsrecreatie willen.  

Toch zijn de punten die in de petitie zijn aangegeven alsnog en wederom niet meegenomen in het bestemmingsplan De Kuilen. Om die reden is onze Stichting opgericht en zullen wij in onze inspraakreactie deze punten (en andere) hieronder nog eens uitgewerkt.

Concreet: Wij willen dat u hoofdstuk 5.3.3. van het bestemmingsplan (https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0815.BPBuDeKuilen-VO01/t_NL.IMRO.0815.BPBuDeKuilen-VO01.pdf pagina 43 en 44) verwijdert. Deze structuurvisie is ruim 10 jaar oud en voor wat betreft referenties naar recreatie niet meer actueel te noemen gezien de uitslag van onze petitie. Wij en de inwoners zijn van mening dat de recreatieve functie kleinschalig en alleen voor dagrecreatie moet zijn. Wij willen dat u naar de mening van uw inwoners luistert. 

 

2. De Kuilen is geen economisch verdienmodel

Het ‘Meerwaardeplan De Kuilen’ is nieuw en verder niet besproken, uitgelegd naar de inwoners van de gemeente. We kunnen onvoldoende bepalen of wij dit een wenselijke richting vinden. Wij weten niet wat dit Meerwaardeplan betekent voor de vergunningen die straks onder dit bestemmingsplan worden aangevraagd. Ook is dit – voor zover wij hebben kunnen achterhalen – nog niet goedgekeurd door de Gemeenteraad. Omdat dit Meerwaardeplan niet vooraf is goedgekeurd door de Gemeenteraad moet dit document uit het bestemmingsplan worden verwijderd als bijlage en alle referenties ernaar verwijderd .

Wij willen dat alle referenties naar ‘profit’, commercieel, verdienen, letterlijk danwel bedoeld, uit dit bestemmingsplan worden verwijderd of expliciet wordt uitgelegd wat hiermee wordt bedoeld. Wij hebben de grote vrees dat onder dit soort vage termen en in combinatie met de teksten in het Meerwaardeplan het college/de gemeente op deze vage basis de (vergunning van de) verblijfsrecreatie onder dit bestemmingsplan straks zal gaan toestaan en toetsen. Wij willen geen grootschalige commerciële exploitatie van De Kuilen en wij willen in geen geval verblijfsrecreatie en willen daarom deze bijlage verwijderd zien.

Ook willen wij dat de gemeente zelf een kosteninschatting maakt voor de sanering van het voormalige crossterrein en gaat uitzoeken welke alternatieven er zijn om dit te doen. Vervolgens kan met de gemeenteraad worden besproken welke compensatie dit oplevert voor eventuele vergunningsaanvragen en dus niet het saneren van dit terrein ‘zomaar’ als compensatie (zie verderop over het Meerwaardeplan) opneemt in toestemmen in principeverzoeken danwel eventueel in de vergunningsaanvragen in dat gebied. Er zijn mogelijk keuzes en die willen wij als inwoners goed kennen. 

Concreet: de toepassing van het ‘meerwaardeplan’ in dit bestemmingsplan creëert een extra bevoegdheid voor het collega van B & W. Dit willen wij niet; toepassing van het meerwaardeplan zou expliciet en telkens moeten worden onderworpen aan voorafgaande toestemming door de gemeenteraad zodat onder andere een financiële controle kan plaatsvinden. 

 

3. Wij willen meer natuur, hogere natuurwaarden, bescherming van de biodiversiteit.  Wij willen bescherming voor de kwetsbare planten en diersoorten.

Het gebied is onderdeel van het IOV, Groenblauwe mantel en het Natuur Netwerk Brabant (NNB) en dat heeft tot doel ecologische waarden en kenmerken duurzaam te behouden of te herstellen.

Volgens geldende interprovinciale ambities wil Provincie Noord Brabant zich houden aan de afspraken uit het Natuurpact en ‘Versterken, Verbeteren, Verbreden en Verbinden en hiermee een extra impuls geven aan biodiversiteit’. Quote: “De lat ligt hoog. En dat moet ook: vanwege de intrinsieke waarde van natuur, voor onze gezondheid, ons welzijn en onze welvaart.” ((nederland_natuurinclusief_pdf_021019_.pdf (ipo.nl) pag 3) ”

Ook wij als inwoners willen meer natuur, juist hogere natuurwaarden en willen alleen maar extensief gebruik mogelijk maken van de bestaande recreatielocatie in het natuurgebied van De Kuilen. Wij zien uiteraard graag dat er gewandeld, gefietst, gesport kan worden. Dat er bijvoorbeeld sportroutes, fiets- en ruiterpaden worden aangelegd en dat er plek is voor spel. Echter alleen op een wijze die kleinschalig is, bestemd voor de inwoners/mensen van de regio en alleen overdag gebruikt wordt. Wij willen dat de kwetsbare diersoorten en plantensoorten actief door de gemeente worden beschermd. Uitbreiding van de recreatie oppervlakte (zone 2 uit het bestemmingsplan) en recreatiegebruik (verblijfslocatie) brengt de natuurdoelen in gevaar en is daardoor ongewenst. Het brengt vervuiling, geluidsoverlast en extra drukte met zich mee en dit bedreigt de gezondheid van eigen inwoners aangezien zij deze ruimte zelf nodig hebben voor eigen recreatief (dag)gebruik en ontspanning in de natuur.   

 

4. Langs de ‘zoekzone ontsluiting’ zitten diverse, ‘officieel erkende’ dassenburchten. Inmiddels heeft zich ook in het gebied van het crossterrein recent nieuw een das gevestigd. Deze dassenburcht is aangemeld en wordt momenteel onderzocht.

Net langs de crossbaan tussen de parkeerplaats en de eerste lus is deze dassenburcht aangetroffen. De burcht is aangemeld bij Stichting Das en Boom. De das is een beschermde diersoort onder de Flora- en Faunawet en mag niet worden verontrust of anderszins verstoord.

Wij willen dat deze burcht eerst wordt onderzocht door de bevoegde gespecialiseerde instanties.

Verder bevinden zich meerdere ‘officieel erkende’ dassenburchten nabij het ‘zoekgebied ontsluitingsweg’. Er mag geen zoekgebied voor een verkeersweg worden bestemd zonder dat hierbij eerst de natuureffecten op (o.a.) de nabije dassen is uitgezocht.

5. De Stichting Natuurgebied De Kuilen heeft een eigen plan ontwikkeld voor ontwikkeling van onze akker (bij ingang van De Kuilen) en voor het voormalige crossterrein.

Wij willen ons plan voor ontwikkeling van genoemde beide gebieden presenteren aan het college en de gemeenteraad. Wij willen uw steun maar vooral dezelfde begeleiding en support als die u aan de indiener van het principeverzoek (Dhr. Marcel Arts, ‘charmecamping’/vakantiepark) heeft gegeven.  Alle wensen die in deze versie van het bestemmingsplan zijn opgenomen die eigenlijk de indiener van het oude principeverzoek helpen met zijn (voor ons en de inwoners ongewenste) plan dienen uit dit bestemmingsplan verwijderd te worden. Concreet willen wij verwijderd zien: de ontsluitingsweg naar Graafseweg, de grote parkeerplaats, het grote recreatiegebied, verblijfsrecreatie, het opnemen van een deel van de Bossen in dit bestemmingsplan en het andere deel van de Bossen onder het Buitengebied bestemmingsplan laat vallen).

6. De inwoners willen geen verblijfsrecreatie in/bij De Kuilen, willen geen intensief recreatief gebruik op die locatie.

Wij willen niet dat nachtrecreatie in het gebied van De Kuilen wordt toegestaan. Aanwonenden hebben van uw gemeente een brief ontvangen dat het principebesluit van de ‘charmecamping’ is ‘achterhaald’. Als dit betekent dat dit is ingetrokken door de initiatiefnemer is dit voor ons prima. Daarnaast willen we dat het college niet verder gaat/stopt met het verder stimuleren, helpen, toestaan van soortgelijke plannen van deze of andere initiatiefnemer om alsnog verblijfsrecreatie rond de plassen te ontwikkelen.

  • Concreet willen wij dat u de tekst op pagina 21 van het bestemmingsplan wijzigt en het woord intensieve wijzigt in extensieve (https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0815.BPBuDeKuilen-VO01/t_NL.IMRO.0815.BPBuDeKuilen-VO01.pdf) (zin: ‘in de gebiedsvisie… intensieve recreatie te stimuleren…en zodoende meer bezoekers/toeristen naar de gemeente te trekken’).

  • Er is geen behoefte aan intensieve recreatie. De visie is zonder inspraak van de burgers tot stand gekomen, de diverse avonden en inspraakrondes hebben geen enkel effect gehad. Er is niet geluisterd naar de mening van de inwoners. De conceptversie is nagenoeg gelijk aan de definitieve versie. Maar: uw inwoners willen geen intensieve recreatie!

  • Verder willen wij aangeven dat wij van mening zijn dat De Kuilen niet aangewezen moet worden voor grootschalige bovenregionale recreatievoorzieningen (zoals benoemd op pagina 41 van het bestemmingsplan onderaan). (https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0815.BPBuDeKuilen-VO01/t_NL.IMRO.0815.BPBuDeKuilen-VO01.pdf)) Concreet willen wij dat deze bullet verwijderd wordt van deze pagina en uit het plan gehaald of dat er wordt aangegeven dat de bewoners een dergelijk gebruik van De Kuilen niet wensen. Dit gezien de uitslag van de petitie. 

 

7. De gemeente organisatie is niet klaar voor het omgaan met een particuliere eigenaar van grootschalige verblijfsrecreatie in de vorm van een camping/vakantiepark en er bestaan ook geen plannen om deze in te richten. De volgorde is verkeerd: eerst zelf organiseren dán pas bestemmen!

De Vereniging Nederlandse Gemeenten geeft in haar “Handreiking Meer Grip op Vakantieparken” duidelijk aan dat er vele risico’s zijn rondom het omgaan met vakantieparken in de gemeente. Er is kans op verminderde vitaliteit door verloedering en gebruik dat afwijkt van het bestemmingsplan.

ZKA Consultants heeft in opdracht van Provincie Noord Brabant een onderzoek uitgevoerd ‘Vitaliteitsonderzoek verblijfsrecreatie Noord Brabant ‘ (Okt 2018) en daarin geconcludeerd dat de vitaliteit van deze sector in Noord Brabant (nu al) onder druk staat. 

Economische druk bij de eigenaars van vakantieparken kan (uiteindelijk) leiden tot jaarrond gebruik en gebruik als vaste woning. Zeker nu er onvoldoende betaalbare woningen zijn in Nederland zal deze druk zeer hoog zijn.

Er zijn in de regio en m.n. in gemeentes rondom de gemeente Mill al voldoende voorbeelden te vinden van campings/parken waar de verloedering al lang aan de gang is en deze niet terug te draaien lijkt. De bij de gemeente gevoelde behoefte aan toeristische verblijfsrecreatie kan al lang in die bestaande verloederde parken plaatsvinden, er hoeft geen nieuwe plek te worden aangewezen maar de bestaande problematieken rondom die parken moeten worden opgelost.

Daarnaast is het buitengebied in Brabant en ook onze gemeente kwetsbaar gebleken voor (drugs) criminaliteit en een vakantiepark zou dit mogelijk verder kunnen aantrekken. Zie diverse rapporten over vergelijkbare concreet ontstane situaties in andere gebieden zoals opgesteld door BMC Advies (2017) ‘Ondertussen in het buitengebied’; door Bremmers, Ferdewa (2014) ‘Gebiedsscan veiligheid en leefbaarheid verblijfsrecreatie’; Broekhuizen, Boutellier et al (2016) ‘Impulsen tegen ondermijning’ en Gestel en Van Kouwenberg (2016) ‘Over grenzen op dievenpad’.

Gemeentes met vakantieparken moeten zelf een goede procesorganisatie ingericht hebben om de veiligheid en leefbaarheid te waarborgen en de economische waarde te faciliteren. Van een dergelijke procesorganisatie is binnen onze gemeente in het geheel geen sprake en het opzetten van een dergelijke organisatie is ook niet opgenomen in de gemeentelijke plannen of begroting. Wij vinden dat de gemeente eerst zichzelf moet organiseren en dan pas vergroten van verblijfsrecreatie moet bestemmen ergens binnen de gemeente. En voor de duidelijkheid: ook in dat geval willen wij nog steeds niet in het gebied De Kuilen verblijfsrecreatie.  

Wederom, wij willen dat verblijfsrecreatie uit dit bestemmingsplan wordt verwijderd en de gemeente eerst en proactief haar eigen organisatie en budget op orde brengt. De gemeente moet aantonen te beschikken over voldoende daadkracht, middelen en goede sturing én moet overeenstemming bereiken met haar bewoners en voldoende communiceren over de plannen en de gevolgen. Van dit alles is gebleken totaal geen sprake te zijn. 

 

8. Wij willen geen ontsluiting van het gebied naar de Graafseweg

Wij willen dat het ‘zoekgebied’ ontsluiting  uit het bestemmingsplan wordt verwijderd. Het gebied waar de weg door zou moeten komen is natuur, heeft archeologische waarde, er is geen MER onderzoek uitgevoerd, er is geen verkeerstechnisch onderzoek uitgevoerd, de bewoners aan de zijde van de Graafseweg willen geen extra drukte op die wegen en dus geen ontsluiting voor auto’s.

Het opnieuw in gebruik nemen, met een ontsluitende functie tussen de Graafseweg en het recreatiegedeelte van het gebied, zou de ecologische betekenis van het totale gebied ernstig aantasten. Het totale natuurgebied zou hierdoor worden opgeknipt, waardoor ernstige afbreuk gedaan wordt aan onder andere de kwaliteiten van het dassenleefgebied en de migratiebehoeften van niet alleen de das, maar ook andere kleine zoogdieren.

Dat deze ontsluiting ook al in de ‘Visie’ genoemd staat maakt dat niet anders want ook bij die ronde waren er geen voorstanders te vinden en is dit punt in de diverse plannen gebleven zonder dat er daadwerkelijke noodzaak voor is.

Concreet betekent dit dat wij willen dat het zoekgebied ontsluiting uit het kaartje van pagina 24 wordt verwijderd.

 

9. Wij willen geen nieuwe (recreatie-) woningbouw in/bij De Kuilen en geen groot parkeerterrein

Voor de volledigheid: we willen geen verblijfsrecreatie voor toeristen maar we willen óók geen recreatiewoningbouw in het gebied van De Kuilen en wij zien geen noodzaak tot een groot parkeerterrein omdat alleen kleinschalig recreatief (wandel/fiets) gebruik in de toekomst zal plaatsvinden.

​//

Referentie naar Bestemmingsplan De Kuilen, t_NL.IMRO.0815.BPBuDeKuilen-VO01.pdf (planviewer.nl) pagina 4:

 ‘… de gemeenteraad op 7 februari 2019 de gebiedsvisie ‘De Kuilen’ vastgesteld. Deze gebiedsvisie vormt een inspiratiebron en leidraad voor toekomstige ontwikkelingen.’

‘De vastgestelde visies voor De Kuilen, alsmede onderdelen uit de verordening worden in dit bestemmingsplan verbrede reikwijdte vertaald tot een juridisch kader, waaraan nieuwe initiatieven kunnen worden getoetst.’

//

De Visie is zonder inspraakprocedure tot stand gekomen en mag geen basis vormen van het bestemmingsplan. Wij willen alle referenties naar verblijfsrecreatie en referenties naar De Visie uit het bestemmingsplan verwijderd zien.

De meningen die zijn ingediend tijdens de inspraakrondes (bewonersavonden, Gebiedsvisies, Structuurvisie, verordening, nota voor Principeverzoek) rondom de verblijfsrecreatie is niet goed overgenomen in De Visie De Kuilen. De aanwezigen wilden geen verblijfsrecreatie (eventueel wel verder weg van de plassen/de natuur, op particulier terrein) en zeker geen grootschalige verblijfsrecreatie rondom de plassen/in de natuur. Toch staat dit thema alsnog in De Visie en nu weer in het bestemmingsplan.

Wij hebben de belangrijkste belanghebbenden, waaronder Defensie, Natuurmonumenten, Land van Cuijk en omwonenden gesproken. Deze geven aan dat zij aan de gemeente een reactie van bezwaar hebben gestuurd op “De Visie De Kuilen”, op de “Notitie ontwikkeling Natuurparel de Kuilen” en op de “Verordening De Kuilen 2020” en daarin o.a. aangegeven absoluut geen recreatiegebied te willen (zelfs niet toe te willen staan) in het natuurgebied (voormalig crossterrein en verder om de plassen en landtong). Nu zien we dat het bestemmingsplan tóch De Visie als basis heeft gekregen en alsnog referenties legt naar verblijfsrecreatie. Niet alleen negeert u de wensen van vele bewoners (gezien aantallen ondertekenaars petitie, inspraak omwonenden en de vele opgehangen spandoeken in het gebied) maar ook wordt de mening van belangrijke spelers/stakeholders van dit gebied niet serieus meegenomen.

Concreet betekent dit dat wij willen dat u alle referenties naar verblijfsrecreatie, intensieve recreatie verwijdert (t_NL.IMRO.0815.BPBuDeKuilen-VO01.pdf (planviewer.nl) op pagina 23).

En wij willen dat u op pagina 11 (Conclusies, zin: ‘Doel … ‘) toevoegt dat De Kuilen slechts voor kleinschalige extensieve recreatie gebruikt kan gaan worden (en dus geen verblijfsrecreatie en geen drukte).  

Vervolgens willen wij dat de effecten van verblijfsrecreatie op diverse alternatieve locaties binnen de gemeente op de leefbaarheid van de inwoners wordt onderzocht voordat verblijfsrecreatie als nieuw thema in het Bestemmingsplan De Kuilen wordt opgenomen, conform het advies van de Raad voor de Leefomgeving (6 september 2019).

 

10. Wij willen niet dat het college wijzigingsbevoegdheid heeft op het natuurgebied en recreatiegebied van De Kuilen

We hebben ontdekt dat De Kuilen zijn aangemeld onder de Crisis & Herstel Wet en vrezen dat hiermee de inspraak van ons als burger, en dus ons democratisch recht, wordt ontnomen. Wij willen duidelijk omschreven zien dat voor iedere nieuwe ontwikkeling in het natuurgebied en recreatiegebied van de Kuilen er een uitgebreide vergunningsprocedure wordt opgestart. We willen dat de vergunning eerst aan de diverse zware onderzoeksplicht-eisen (zoals opstellen van een MER, inspraak van belanghebbenden & inwoners en met toestemming van de gemeenteraad) voldoet voordat deze vergunning wordt afgegeven.

 

11. Wij willen dat de gebieden die momenteel zijn aangeduid als archeologisch waardevol die status blijven houden.

Er zijn en worden diverse waardevolle fossielen en andere objecten (o.a. de parel) gevonden in/nabij De Kuilen. Wij willen dat deze schatten beschermd blijven en dus dat de archeologische aanduidingen van de terreinen rondom de plassen bewaard blijven. Dit geldt onder andere voor het gebied ´zoekzone ontsluiting naar Graafseweg’, voor de bossen, voor de zone om de plassen heen en voor het voormalige crossterrein. Zie kaartjes uit het huidige bestemmingsplan (Herziening 2018)

 

12. De recreatieve zone moet hetzelfde blijven als in huidige bestemmingsplan; impact op bewoners van vergroten van deze zone is niet onderzocht;

Op het kaartje van pagina 24 is een gebied getekend dat enorme impact heeft op aanwonenden. Wij vrezen voor verlaging leefbaarheid, te noemen bijvoorbeeld:

< >verlaging kwaliteit fysieke omgeving (waaronder verkeersoverlast, geluidsoverlast);impact op woningen (drukte in/nabij woningen verlaagt kwalitatieve beleving en vermindert ‘thuis’-gevoel);impact op cultuur gemeenschap/bevolking (risico van verminderde binding met mensen in de buurt als dit mogelijk ‘onbekenden’ zijn waar men geen lange termijn band mee hoeft op te bouwen, drukte);lagere beschikbaarheid voorzieningen (strijd met toeristen om schaarse plekken bij de voorzieningen zoals strand, bos, wandelpaden, vervuiling);veiligheid (bijv slachtofferschap van toeristen – toeristen trekken criminaliteit van buiten aan, vandalisme, drugsoverlast) vervuiling.

En willen dat het overige stuk natuur blijft.

Concreet: wij willen dus niet dat het recreatieve gebied wordt vergroot en blijft zoals dat in het huidige bestemmingsplan is, en dat de natuurgebieden bestemd blijven zoals dit nu in het huidige bestemmingsplan reeds is.

13. Het gebied van het bestemmingsplan is groter dan wat ‘De Kuilen’ zijn

Wij begrijpen niet waarom De Langenboomse bossen (deel van zone 1 uit het Plan) en het kleinschalig landschap (zone 3 uit het Plan) zijn toegevoegd aan de reikwijdte/scope van het  Bestemmingsplan De Kuilen, zeker in combinatie met de tekst over ‘flexibel bestemmen onder ChW ivm gewenste recreatie’. Waarom zouden regels voor een deel van die Bossen gelden en het bestemmingsplan Buitengebied Mill voor een ander deel van het bos. Hetzelfde geldt voor het stukje kleinschalig landschap en de concrete vergunningen voor extra woningbouw in die zone, deze zouden moeten vallen onder het bestaande bestemmingsplan Buitengebied.  

Concreet:  Wij willen dat het Bestemmingsplan De Kuilen slechts gaat over de plassen en het strandje en dat de overige gebieden (de bossen uit zone 1 en het kleinschalig landschap uit zone 3) blijven vallen onder het bestaande bestemmingsplan Buitengebied Mill.  

 

14. Wij willen dat het deel met natuur en recreatie in/bij De Kuilen geen onderdeel vormt van de scope van de Crisis en Herstelwet.

Wij zien geen enkele noodzaak om het natuurgebied en het recreatiegebied van De Kuilen onderdeel te laten zijn van de ChW. Concreet willen wij dan ook dat het college de specificatie van het gebied dat zij onder de ChW wil laten vallen wijzigt bij het Ministerie; zodat de reikwijdte van de ChW alleen het stuk betreft met bebouwing (oostzijde). Tevens vragen we ons ook af waarom de ChW nodig zou zijn voor het bebouwde stuk, er is geen enkele noodzaak om de burgers hun inspraak af te nemen.

Wij willen dan ook dat er altijd de uitgebreide onderzoeken plaatsvinden (o.a. MER, archeologie, natuurkundig) en dat bewoners en belanghebbenden uitgebreid worden betrokken en dat hun mening serieus wordt meegenomen in de ontwikkeling van de plannen.

Verder willen wij niet dat het college bevoegdheid krijgt voor dit gebied (en dus bijvoorbeeld geen “vvgb” afgeeft) zonder dat de gemeenteraad wordt betrokken. 

Concreet: wij willen niet dat deze gebieden vallen onder de “flexibele” bestemmingsmogelijkheden van de ChW. En dat voordat nieuwe thema’s worden opgenomen in het bestemmingsplan en/of vergunningen worden afgegeven in dit gebied alle onderzoeken uitgebreid zullen worden gedaan. En dat er serieuze burger/belanghebbenden-participatie plaatsvindt. Ook willen wij dat de gemeenteraad volledige bevoegdheid houdt over alle plannen in dit gebied.

15. Er is slechts 1 logement in/nabij De Kuilen.

Op pagina 20 (t_NL.IMRO.0815.BPBuDeKuilen-VO01.pdf (planviewer.nl)) van het bestemmingsplan spreekt u over logementen bij de westelijke plas. Dit is niet correct, er is 1 logement (Valkhoeve) en deze bevindt zich in het bebouwde gedeelte en niet zozeer aan de plas. Wij willen dat u deze tekst aanpast en dat er geen uitbreiding komt van verblijfsrecreatie nabij de plassen, in de natuur, nabij de bossen.

16. Wij willen dat er eerst een gefundeerd besluit genomen wordt door de gemeenteraad over de windmolen strategie binnen de gemeente en specifiek op natuurlocaties alvorens er in dit bestemmingsplan windmolens zijn toegestaan

Juridische regels 28.1 onder d schrijft het volgende:
De bestemmingsregels voor het bouwen van windmolens, waarbij de volgende regels gelden: 1. Per bouwperceel zijn niet meer dan 2 windmolens toegestaan. 2. De hoogte mag niet meer bedragen dan 15 m. 3. De tiphoogte mag niet meer bedragen dan 20 m. 4. Er mag geen sprake zijn van milieuhygiënische belemmeringen. 5. De windmolen zijn stedenbouwkundig en landschappelijk aanvaardbaar

Er is een enorm maatschappelijk en juridische debat (rechtzaak door bewoners bij Raad van State tegen bouw van windmolens is gewonnen – bron: Unicum: bewoners winnen rechtszaak tegen windmolens bij de Raad van State - Stichting Climate Intelligence Clintel) gaande over de (on)wenselijkheid en de negatieve effecten van windmolens. We willen dat de gemeenteraad eerst een gefundeerd besluit neemt op basis van een MER-onderzoek dat deze diverse effecten, inclusief effecten op milieu en leefbaarheid heeft uitgewerkt. De Kuilen zijn een natuurgebied en het betreft een landschappelijk bewoond gebied en nader onderzoek is nodig.  

Concreet: wij willen dat dit artikel 28.1.d helemaal wordt verwijderd.

 

Hoogachtend, met vriendelijke groet,

 

Stichting Natuurgebied De Kuilen

www.natuurgebieddekuilen.nl , info@natuurgebieddekuilen.nl

bottom of page