top of page
Foto2.jpg

"Ik wil geen verblijfsrecreatie bij mijn mooie Kuilen en de natuurwaarden behouden & verbeteren"

inwoners gemeente Mill & St. Hubert - petitie Red de Kuilen zeggen:

U heeft massaal van zich laten horen - veel inspraakreacties ontvangen !

             We hebben met elkaar een prachtig gebied overgehouden van de 60 jaar ontzandingen van De Kuilen. De belofte was dat het gebied na deze periode ontwikkeld zou worden tot een volwaardig natuurgebied. Dit gebied ziet er nu al fantastisch uit, en het is nog in ontwikkeling en zijn er vele kansen om de natuur nog verder uit te breiden. Helaas wordt dit gebied bedreigd door een aantal ontwikkelingen die de natuur bedreigen en dit is een essentiele periode  om de gemeente te laten horen dat wij als inwoners dat niet willen !

Indien u ook liever natuur wilt behouden in dit gebied, blijven genieten van het strand als dagrecreatie en wilt voorkomen dat er voortdurend overlast is van de vele toeristen dan kunt u hieronder lezen wat u hiervoor moet doen.

Wat is er gaande?

De gemeente heeft een ‘voorontwerp’ bestemmingsplan laten opstellen voor De Kuilen en hierop is tot 17 augustus 2021 (nog) inspraak mogelijk. De definitieve versie van dit bestemmingsplan is uiteindelijk bepalend voor wat er komende tijd in dit gebied mag gaan gebeuren.

De gemeente heeft weinig ruchtbaarheid gegeven aan dit bestemmingsplan vandaar dat wij weer in actie komen. Vanuit de eerder door de gemeente opgestelde Visie wordt intensieve verblijfsrecreatie (een vakantiepark) onder andere straks mogelijk met dit plan en meer dan 4.300 mensen hadden in de petitie al aangegeven dit echt niet te willen. Toch is deze Visie nog steeds de basis voor het nieuwe bestemmingsplan.

Er is dus nog niet geluisterd naar de bewoners!

Wat ging er aan vooraf? De Visie op De Kuilen

Het huidige bestemmingsplan is al wat ouder en de gemeente heeft plannen om het gebied van De Kuilen verder te ontwikkelen.

De gemeente heeft inspraakavonden georganiseerd voor alle omwonenden en burgers.

Op deze avonden hebben we massaal laten weten wat we wel en niet wilden en daar is verslag van gemaakt. Onder andere is door bijna iedereen aangegeven dat verblijfsrecreatie in het bos en bij het water niet gewenst is, kleinschalig moet blijven (dat is economisch niet haalbaar) en dat het gebied natuur moet blijven met een dagrecreatieve functie. 

Met deze specifieke inbreng over verblijfsrecreatie is vervolgens niet veel gedaan.

De gemeente heeft haar eigen plannen inclusief de wens tot verblijfsrecreatie alsnog op papier gezet in een document ‘de Visie op de Kuilen’ (Zie hoofdstuk 3.1 en 3.4 van Visie-de Kuilen-20190128.indd (gemeente-mill.nl) ). Vreemd, want wij hadden op de participatie-avonden aangegeven geen verblijfsrecreatie te willen rondom De Kuilen. Dat is dus geen burgerparticipatie !

Ook is in de Visie benoemd dat er vanaf de Graafseweg, door de natuur, een door auto's bereidbare weg aangelegd kan worden, zodat het nieuwe recreatieve gebied ontsloten kan worden. Maar: wij willen de natuur en het huidige wandel/fietspad behouden en geen auto's door de natuur laten rijden!

 

Er was geen formele bezwaarprocedure op De Visie maar toch vormt De Visie de basis van het nieuwe bestemmingsplan.

Er zijn na publicatie van De Visie destijds verschillende reacties ingediend, bijvoorbeeld door Natuurmonumenten, Milieuvereniging LvC en bewoners. Het antwoord van de gemeente was dat de Visie geen formeel plan is, en er later nog een bestemmingsplan zou worden geschreven danwel dat er vergunningsprocedures op zouden volgen. Daar moest men dan bezwaar op indienen. Dat moment is dus nu aangebroken!

De Kuilen - Crisis en Herstelwet? 

De gemeenteraad is eind vorig jaar akkoord gegaan om De Kuilen aan te melden bij de Crisis en Herstel wet onder het mom van ‘een pilot’.

 

De Crisis en Herstel wet is door de Overheid bedacht om de inspraak van de burger te verkleinen zodat de voor Nederland benodigde ‘ontwikkelingen’ niet langdurig tegengehouden kunnen worden door onze bezwaren. Dit is gemakkelijk als er een snelweg moet komen of een woningbouw gebied of windmolenparken.

 

Maar… het gaat om het ontwikkelingen van De Kuilen, waarom is Crisis en Herstel wet dan nodig als instrument? Dit is een heel zwaar instrument om de inspraak van de burger te beperken. En waarom is dit zo stilletjes gedaan aan het begin van dit jaar, waarom is hier door de gemeente niet over gecommuniceerd, waar is de burgerparticipatie? Wie leest er nou dagelijks de Staatscourant waar dat in een klein regeltje in was vermeld?

Wat heeft dit straks voor gevolgen en kennen wij als inwoners de procedure hiervan wel - weten we wanneer we bezwaar moeten indienen op de plannen?

Principeverzoek Vakantiepark goedgekeurd door de gemeente 

Een initiatiefnemer heeft een plan bedacht om een grootschalig vakantiepark te bouwen rondom het strand van De Kuilen, inclusief entertainmentmogelijkheden en parkeerplaats voor 900 auto's. Het college van burgemeester & wethouders was enthousiast en heeft de gemeenteraad overtuigd dat dit een goed plan was, en dat de belanghebbenden zoals Natuurmonumenten akkoord hiermee zouden gaan, weliswaar met iets minder plekken en geen entertainmentlocatie.

 

Petitie: Red De Kuilen !

Echter, de bewoners hebben helemaal geen kans gehad officieel bezwaar te maken tegen dit vakantiepark.

De Visie is geen formeel document waar we bezwaar tegen konden maken en de angst sloeg toe.

Als burgerinitiatief hebben wij, om de natuur van De Kuilen te beschermen, een petitie uitgezet tegen dit vakantiepark / camping en dit principeverzoek. Deze is 4.369 keer ondertekend, dit is het merendeel van de volwassen inwoners van de gemeente die aangeven geen verblijfsrecreatie te willen !

Voorontwerp bestemmingsplan

De gemeente heeft vervolgens een voorontwerp van een nieuw Bestemmingsplan De Kuilen laten opstellen. Dit plan is gebaseerd op het document de  ‘Visie De Kuilen’, houdt mogelijkheden tot nachtrecreatie en toegangsweg open. Zie hoofdstuk 4.3 en specifiek bovenaan blz 25 van Bestemmingsplan verbrede reikwijdte ‘De Kuilen’.pdf (gemeente-mill.nl). Hierin staat : "...biedt ruimte voor diverse vormen van meer intensieve dag- en verblijfsrecreatie. "

Ofwel, het plan biedt ruimte voor verblijfsrecreatie, bouwt een weg door de natuur naar dit recreatiepunt en is daarom opgesteld zonder rekening te houden met al aangegeven bezwaren tijdens de bewonersavonden en de petitie.

Het plan negeert de uikomt van de petitie en negeert de burger

Ofwel: formeel bezwaar indienen blijft blijkbaar nodig. 

Alle toekomstige vergunningsaanvragen hoeven - doordat De Kuilen zijn aangemeld onder de Crisis en Herstelwet - door de gemeente alleen worden getoetst met het nieuwe bestemmingsplan van De Kuilen.

Als een burger straks bezwaar wil indienen tegen een aangevraagde vergunningverlening is dit bezwaar alleen geldig als de vergunning niet volgens het bestemmingsplan is en moet de burger in het slechtste geval naar de Raad van State. En dat duurt lang, is kostbaar, en ondertussen wordt het vakantiepark al gebouwd en de weg aangelegd. 

Ofwel: je bezwaren moet je inbrengen op het voor-ontwerp en straks het ontwerpbestemmingsplan. Dit is dus het moment om in actie te komen en van je te laten horen!

Wat houdt het bestemmingplan in?

Het voorontwerp bestemmingsplan is te vinden op de website van onze gemeente.

Dit plan heeft verschillende onderdelen waar je het wel of niet mee eens kunt zijn. En waar je denkt nu of in de toekomst plezier of last van te gaan hebben.

Het is een lastig te lezen document, heeft veel pagina’s maar neem de moeite en blader er doorheen!

Er was half juli een informatie-avond over dit plan waar door de gemeente geen ruchtbaarheid aan is gegeven maar wij waren aanwezig. En weten: dit is het moment om goed op te letten.

 

Vanaf Hoofdstuk 3 van het plan worden nieuwe thema’s besproken. Het document geeft indieners van initiatieven zeer ruime bevoegdheden bijvoorbeeld om:

  1. Een intensief (verblijfs)recreatiegebied (‘het vakantiepark’) aan te leggen op het voormalig crossterrein door het geldende “Natuurbestemming” van dat stuk wijzigen naar “Recreatie”;

  2. Een door auto’s begaanbare weg door het bos (natuurgebied) aan te leggen van het recreatieterrein naar de Graafseweg;

  3. Grootschalige parkeerplaatsen aan te leggen;

  4. Onder het mom van bieden van sociale veiligheid kan men zelfs het strand afsluiten en strak beheren;

  5. Recreatiewoningen bouwen op of langs De Kuilen (nabij het strand)

  6. Het plan gaat over een zeer groot gebied, inclusief de Langenboomse Bossen zelfs t/m Eikenlaan en richting bewoond gebied van Mill

  7. Heeft een aantal zeer vage termen waar straks veel vergunningen onder afgegeven kunnen worden

  8. Heeft De Visie als basis gekozen maar dit document is nooit formeel in bezwaarprocedure gekomen. We moeten dus ook alle aspecten van De Visie meenemen in ons bezwaar op het bestemmingsplan.  

Wat kunnen we doen?

Dit is hét moment voor de inwoners van gemeente Mill & St. Hubert om in de bres te springen voor een prachtig natuurgebied. Het gebied wat op dit moment is ingericht voor de inwoners van de gemeente om te (dag)recreëren in de natuur.

En om te voorkomen dat De Kuilen een drukke toeristische attractie wordt zowel overdag als 's nachts. 

Het voorontwerp bestemmingsplan staat zes weken open voor inspraak, dit kan tot 17 augustus 2021.

Wij vinden het opvallend dat deze periode net valt binnen de vakantieperiode. Terwijl het een belangrijk plan is!

 

Wij zullen vanuit  Stichting Natuurgebied De Kuilen bezwaar indienen. Wij willen namelijk geen vakantiepark maar willen dat de gemeente meewerkt met ons plan om nog meer natuur te bouwen.

Wij vinden het niet kunnen dat de 4.369 keer getekende burgerpetitie tegen het vakantiepark niet door de gemeente is opgepakt en is verwerkt in het bestemmingsplan. Wij willen dat het nieuwe bestemmingsplan geen verblijfsrecreatie in het bos/langs het strand toestaat. 

Hoe dien je je eventuele inspraak in? Dat doe je door een brief te sturen naar het college van de gemeente. Bezwaar mondeling indienen mag ook (zoals wij begrijpen) maar zorg ervoor dat u van de gemeente een bevestiging krijgt van wat u heeft ingebracht!

 

Mocht u vragen hebben of hulp nodig hebben, dan kunt u contact opnemen met ons via  info@natuurgebieddekuilen.nl

Wat gebeurt er met de inspraak op het voorontwerp bestemmingsplan?

De gemeente zal met de inspraak op het voorontwerp van het plan goed kunnen zien wat de bewoners wel en niet terug willen zien in het definitieve bestemmingsplan.

 

De gemeente moet een officiële reactie geven op alle punten waarop inspraak is gegeven en moet deze inspraak zoveel mogelijk terug laten komen in het ontwerp bestemmingsplan.

Immers, de gemeente geeft zelf aan dat ze graag heeft dat burgers meepraten (ook al is hier tot nu toe niet veel concreet mee gedaan).

 

Dit ontwerp bestemmingsplan zal – zoals de planning op de website van de gemeente staat – in september 2021 officieel worden gepubliceerd en dan kunnen bewoners eventueel nogmaals hun bezwaren indienen gedurende een paar weken.

 

Moet je straks nogmaals bezwaar indienen? 

Uiteraard is dit niet nodig als de nieuwe (het ontwerp) versie van het bestemmingsplan geen verblijfsrecreatie in het bos/aan het strand toestaat en geen weg aanlegt door de natuur.

 

Als deze elementen wel in de volgende versie staan gaan we natuurlijk weer bezwaar indienen en zullen we massaal actie gaan voeren tegen deze plannen.

Ach, er komen straks toch nog individuele vergunningsaanvragen, dan is het toch vroeg genoeg om te reageren? 

De gemeente zei tijdens de informatie-avond dat straks op individuele vergunningsaanvragen alsnog inspraak/bezwaar mogelijk zal zijn en dat we daarom dit bestemmingsplan niet zo zwaar hoeven te nemen.

Niets is minder waar! 

Zoals hierboven al gezegd: een vergunning wordt afgegeven binnen de kaders van een bestemmingsplan. En De Visie en het voorontwerp bestemmingsplan staan verblijfsrecreatie toe!

Nu is dus al het moment om onze stem te laten horen!

 

Wat willen wij als Stichting Natuurgebied De Kuilen?

Wij willen de 7,5 hectaren van het voormalig crossterrein en de 5,5 hectaren van stichting natuurgebied de kuilen samen omvormen naar één nieuw stuk natuurgebied en dat volledig laten aansluiten aan de Langenboomse Bossen en de plassen van De Kuilen.

 

Daarmee vormt het straks nieuw in te richten gebied van 13 ha een prachtige overgang van het bos naar het strand en de plassen.

 

Het biedt straks alle inwoners en dagrecreanten mogelijkheden om overdag in alle rust een volwaardig natuurgebied* met water, grassen, vele diersoorten, planten en bomen te ervaren.

En onze prachtige natuur blijft bestaan en wordt verbeterd zoals dit aan ons is beloofd toen de ontzandingen destijds zijn gestart.

bottom of page